Koneturva Oy

Varmistamme koneiden ja koneyhdistelmien vaatimustenmukaisuuden. Huolehdimme koneturvallisuudesta yhdessä asiakkaamme kanssa. Toteutamme turvallisuustoimenpiteet, laadimme tarvittavan teknisen dokumentoinnin sekä huolehdimme tarvittaessa CE-merkinnän asiakkaan koneille ja konelinjoille.

Koneturvallisuus yleisesti

Koneturvallisuus työnantajan näkökulmasta

Työnantaja on vastuussa työntekijöidensä käyttöön annettavien koneiden ja laitteiden turvallisuudesta. Työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä, että koneiden turvallisuustaso on laissa ja asetuksissa määriteltyjen vaatimusten mukaisia.

Työnantajan on säännöllisesti arvioitava työtehtävien ja niissä käytettävien koneiden turvallisuutta. Teknisten ratkaisujen mahdollisuudet ja vaatimukset muuttuvat jatkuvasti. Kun olemassa olevassa konekannassa havaitaan riskejä, niiden poistamiseen tarvittavat turvallistamistoimet on tehtävä tekniikan nykytason mukaisesti.

Koneturva ylläpitää kattavaa koneturvallisuuden standardien kirjastoa ja suunnittelee muutokset aina uusimpien standardien mukaisesti. Uusimpien standardien katsotaan edustavan tekniikan nykytasoa.

Ostitko koneen ja liitit sen konelinjaan?

Riippumatta siitä, onko kyseessä osittain valmis tai CE-merkitty kone, koneen liittäminen konelinjaan muodostaa pääsääntöisesti koneyhdistelmän, joka on konedirektiivin näkökulmasta katsottuna yksi kone. Koneyhdistelmälle on tehtävä vaatimuksenmukaisuuden vaatimat turvallisuustarkastelut ja annettava CE-merkintä. CE-merkinnän antaa koneyhdistelmän kokoaja, eli usein tämä on koneen tilaajan eli työnantajan vastuulla.

Konelinjan CE-merkintä edellyttää vähintään erillisten koneiden rajapintojen riskien arviointia, riskien poistamista, teknistä rakennetiedostoa sekä tarvittavan dokumentaation laatimista.

Katso esittelyvideo

Palvelut

Koneiden ja konelinjojen turvallisuusmodernisointi

Toteutamme koneiden ja konelinjojen turvallisuusmodernisoinnin tarvittaessa avaimet käteen ‑periaatteella, jolloin otamme kokonaisvastuun toimenpiteistä ja turvallistamisesta ja laadimme tarvittavan dokumentaation.

Tarvekartoituksessa selvitämme asiakkaan tarpeet ja päätämme yhdessä, toteutammeko osan prosessista vai koko turvallistamisprosessin asiakkaan puolesta.

koneturva_kaavio

Riskien arviointi

Riskien arviointi on koneturvallisuuden parantamisen perusta. Kaikkien koneturvallisuuden parantamiseen tähtäävien turvallistamistoimenpiteiden on perustuttava riskien arviointiin. Riskien arviointi tarkoittaa terveyshaittojen ja vaarojen tunnistamista sekä työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen kohdistuvien riskien arvioimista. Riskien arviointi tehdään järjestelmällisesti uusimpien standardien mukaisesti.

Riskien arvioinnissa otetaan huomioon ennakoitavissa olevan vamman tai terveyshaitan esiintymistodennäköisyys ja vakavuus. Tämän perusteella suunnitellaan tarvittavat turvallistamistoimenpiteet.

Milloin riskien arviointi tulee tehdä?

 1. Työnantajan on tehtävä riskien arviointia järjestelmällisesti ja erityisesti muutoksia tehtäessä. Koneen riskien arviointia edellyttäviä muutoksia ovat esimerkiksi
 • uuden koneen asentaminen osaksi konelinjaa
 • oleellisten muutosten tekeminen koneen tai konelinjan
 • koneen suunnittelu käytettäväksi johonkin muuhun tarkoitukseen kuin mihin valmistaja on sen suunnitellut.
 1. Koneen valmistajan on tehtävä riskien arviointi
 • ennen koneen markkinoille saattamista, jolloin riskien arviointi tulee osaksi teknistä rakennetiedostoa.
 1. Riskien arvioinnin lisäksi koneelle on tehtävä käyttöönottotarkastus:
 • ennen ensimmäistä käyttöä
 • otettaessa käytöstä poistettu tai pitkään käyttämättä ollut kone uudelleen käyttöön
 • siirrettäessä kone uuteen kohteeseen.

Suunnitelma turvallistamistoimenpiteistä

Turvallistamistoimenpiteet perustuvat aina riskien arvioinnissa tunnistettujen vaaratekijöiden poistamiseen tai riskien pienentämiseen. Suunnittelun avulla kone saadaan rakenteellisesti ja toiminnallisesti turvalliseksi sen ennakoidun käytön ja elinkaaren ajaksi. Koneen suunnitteluvaiheet ovat:

 1. vaarojen poistaminen tai vähentäminen suunnittelemalla ja rakentamalla kone turvalliseksi
 2. vaarojen poistaminen turvallisuustekniikan avulla
 3. käyttö- ja huolto-ohjeet, merkinnät sekä muut varotoimenpiteet.

Suunnitteluvaiheet on toteutettava mainitussa järjestyksessä ja ensisijaisesti lähtökohtana on, että vaaratekijät on poistettava. Jos vaaratekijän poisto ei ole mahdollista edes turvatekniikan avulla, jäännösriski joudutaan huomioimaan koulutuksen, käyttö- ja huolto-ohjeiden sekä merkintöjen avulla. Riski on kuitenkin aina joko poistettava tai sitä on pienennettävä ennen vaiheeseen 3 siirtymistä.

Koneiden ja konelinjojen CE-merkintä

Vastaamme koneiden ja konelinjojen koko CE-merkintäprosessista. Laadimme koneelle tai konelinjalle teknisen rakennetiedoston sekä vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

Turvallistamistoimenpiteet ja riskien poistaminen

Riskien arvioinnissa todetut vaaratekijät poistetaan tai niitä pienennetään hyväksyttävälle tasolle suunnitelman mukaisesti. Turvallisuusmodernisoinnin vaatimat toimenpiteet voidaan tehdä yhdessä asiakkaan kanssa tai avaimet käteen ‑periaatteella.

Koneturvallisuusdokumenttien laatiminen

Päivitämme olemassa olevat koneturvallisuusdokumentit tai laadimme puuttuvat dokumentit tarvittavilta osin. Näitä ovat muun muassa:

 • käyttö- ja huolto-ohjeet
 • turvatoimintojen piirikaaviot, toiminnan kuvaus ja eheystason laskelmat (SISTEMA)
 • jäännösriskien dokumentointi
 • muut koneen tai koneyhdistelmän rakennetiedostoon vaadittavat dokumentit.

Tuki- ja koulutuspalvelut

Konehankintojen ostotoimintojen tuki

Konehankintojen yhteensovittaminen saumattomasti olemassa olevien järjestelmien kanssa edellyttää koneturvallisuuden huomioon ottamista jo konehankinnan yhteydessä. Hankinnassa on otettava huomioon konelinjaan liitettävien eri valmistajien koneiden rajapinnat sekä rajapinnat olemassa oleviin koneisiin. Jos konelinja rakennetaan useammasta koneesta, koneyhdistelmä tarvitsee CE-merkinnän.

Joissain tapauksissa olemassa olevaa konelinjaa joudutaan päivittämään konehankinnan yhteydessä tai olemassa olevan konelinjan CE-merkintä on päivitettävä. Lisäksi on varmistettava, että uusi kone tai konelinja täyttää konedirektiivin vaatimukset.

Oletatko kaiken olevan kunnossa?

Voimme tarkastaa ostettavan koneen dokumentaation ja antaa sen perusteella lausunnon koneen turvallisuustasosta.
Koneen valmistajan on tiedettävä valmistamiaan koneita koskevat vaatimukset voidakseen toteuttaa ne tuotannossa.

Koneturvallisuuskoulutus

Ymmärrys koneturvallisuuden lainalaisuuksista auttaa ymmärtämään koneturvallisuuden vaatimukset ja arvioimaan omien koneiden vaaroja. Toteutamme räätälöityjä koulutuksia asiakkaidemme lähtökohdista. Teemme asiakkaan konekannan katselmuksen ja selvitämme koneturvallisuuden tietotaidon lähtötason. Selvityksen perusteella koulutus räätälöidään keskittymään asiakkaan olemassa olevan konekannan erityispiirteisiin ja koneturvallisuudessa ilmenneisiin haasteisiin.

Koulutuksemme jälkeen henkilö ymmärtää hallinnassaan olevien koneita ja konelinjoja koskevien määräysten asettamat yleiset vaatimukset, riskien arvioinnin perustan sekä osaa arvioida koska koneen riskien arviointi on tehtävä.

Ota Yhteyttä

Ota YhteyttäYhteystiedot

TAMPEREEN TOIMIPISTE

Tuotekatu 8
33840 TAMPERE
FINLAND

SEINÄJOEN TOIMIPISTE

Välskärinkatu 10
60320 SEINÄJOKI
FINLAND

Anssi Seilo, toimitusjohtaja
040-5279054

Markku Ulvinen, johtava koneturvallisuusasiantuntija
040-5199613

Mika Koski-Aho, koneturvallisuusasiantuntija
040-5799496

Mika Luukko, koneturvallisuusasiantuntija
050-3297654

Petri Järvinen, koneturvallisuusasiantuntija
040-0270296

Valtteri Halkola, projekti-insinööri
045-2008292

Tietosuojaseloste

Seinäjoen toimipiste

Tampereen toimipiste

Seilo Consulting

Koneturva Oy on Seilo Consulting:n tytäryhtiö. Seilo Consulting on 2008 perustettu sähkö- ja automaatioprojekteihin erikoistunut yritys. Yritys keskittyy sähkö- ja automaatioprojektien asennusvalvonta, käyttöönotto, suunnittelu ja asiantuntijapalveluihin ympäri maailman.

Katso lisää: www.seiloconsulting.com